พิธีประดิษฐานพระรูป พระบรมราชชนก ที่วิทยาเขตสุราษฎรธานี วันที่ 8 กันยายน( 31 สิงหาคม พ.ศ.2553)