ชมภาพข่าวการรับรางวัลบนเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( 20 สิงหาคม พ.ศ.2553)