กำหนดการ โครงการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง กับ มอ.( 7 กรกฎาคม พ.ศ.2553)