วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย( 4 กรกฎาคม พ.ศ.2553)