รายละเอียด
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 (สัญจร)