รายละเอียดม.อ.ปัตตานีจัดประชุม Kick off โครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 ปีที่ 2ม.อ.ปัตตานีจัดประชุม Kick off โครงการ "การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 ปีที่ 2" เน้นการประสานพลังภาคีทั้งจังหวัดปัตตานีเพื่อบูรณาการงานแก้ไขปัญหาความยากจนและการใช้ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนกระทรวง อว.เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการออกแบบปฏิบัติการแก้จนที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานี และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี” จัดการประชุม Kick off เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินโครงการ และตัวชี้วัดสำคัญของโครงการให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้ โครงการวิจัยฯดังกล่าว ม.อ.ปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 โดยในปีนี้ โครงการมุ่งส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพด้านการประมง การเกษตร ปศุสัตว์ และด้านสวัสดิการทางสังคม ในพื้นที่ 6 อำเภอติดทะเล ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น อำเภอหนองจิก และอำเภอปะนาเระ ทั้งนี้ จุดเน้นของการดำเนินงานในปีนี้คือ การใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการวิจัยฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ ม.อ.ปัตตานีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีขึ้นที่ชั้น 6 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน โดยมี ดร.ไอร์นี แอดะสง เป็นผู้อำนวยการ ที่ผ่านมาศูนย์ฯได้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี การดำเนินโครงการในปีนี้นอกจากปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แล้ว ยังประกอบด้วย การจัดตลาดแก้จน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักจัดการพัฒนาในพื้นที่ และการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในจังหวัดปัตตานีอีกด้วย ผู้สนใจข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการ สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook: ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

                                                                                                                                                                                                           ภาพได้ที่เพจ psupattanicampus