รายละเอียดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงาน อววน.สู่การพัฒนาจังหวัดปัตตานี