รายละเอียดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการ โดยการ pitching สำหรับกลุ่มและวิสาหกิจชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่  3 เมษายน 2567   หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน (SID) โดย ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการโดยการ pitching สำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจนมาถึงรอบสุดท้าย ทั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนฯ  กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วย รวมทั้ง กล่าวขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่คัดเลือกให้ม.อ.ปัตตานีทำหน้าที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนฯ อีกครั้ง โดยเป้าหมายสำคัญของหน่วยขับเคลื่อนฯ คือ การหนุนเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และสังคม ชุมชนชายแดนใต้ 


ในการ pitching รอบสุดท้ายนี้มีโครงการมานำเสนอจำนวน 10 โครงการ ทั้งนี้ภายใต้ประเด็นนวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม เป็นต้น หลังจาการนำเสนอ ทุกโครงการจะได้รับฟังข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน คือ
1. คุณสิรี จักรธรานนท์ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
2. คุณภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
3. คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
4. ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร.สรรวภัทร พัฒโร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6. ดร.กำธร เกิดทิพย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์
ทั้งนี้ หลังจากการประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มและผู้ประกอบการจะดำเนินโครงการตามแผนงานและจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยขับเคลื่อนฯ สนับสนุน เช่น การวางแผนการตลาด กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินโครงการ