ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  เอกสารประกาศเชิญชวน_ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม.pdf
  เอกสารประกวดราคา_ก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม.pdf