ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปอมท. ร่วมกับ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”
    ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา ปอมท. และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 หัวข้อ “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง     การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม    ในโอกาสนี้ ปอมท. ได้จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทางการศึกษาและเพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

    โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นเวทีให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อปัญหาทางอุดมศึกษาของไทย และวิเคราะห์นำไปสู่การเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานการวิจัยของครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง