ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 65 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ ตามสไตล์ Minimal”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ ตามสไตล์ Minimal” เรียบง่าย ได้ประโยชน์ โดยมี ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณสระน้ำใต้ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube @PSUconnext ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตภูเก็ต

    ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม นิทรรศการประเพณีลอยกระทง กิจกรรมกระทงบุฟเฟ่ต์ การจำหน่ายกระทงและอาหารของคณะและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเดินขบวนแห่ 4 สายโค และขบวนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา