ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ คว้ารางวัล ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2
    นักศึกษาคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 (The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์ จำนวน 2 ผลลงาน ได้แก่    ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยียึดติด satellite tag ยางพารา เพื่อศึกษาพฤติกรรมเต่าทะเลในช่วง The Lost Year (The Lost Year Technology Development for Bonding Satellite tags with Adhesive Rubber Material to study the behavior of Neonate sea turtles)” โดยทีม STORMY ประกอบด้วย นางสาวณัฐริณีย์ คงนุ่น นางสาวกุลณัฎฐ์ จิตนวล และนายศุภฤกษ์ สาสี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร 
    ผลงาน “การสร้างอวัยวะเทียมให้สัตว์ทะเลหายากด้วยเครื่องพิมพ์ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกแบบ 3 มิติ (Artificial organ for aqatic endanger species form Thermoplastic Natural Rubber 3D printing)” โดยทีม A.O.A ประกอบด้วย นายอุเทน ชัยชนะ นายพงศธร คงเมือง และ นางสาวศริญญา กระแส ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร 
    การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจากนิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทั่วประเทศ รวม 79 ผลงาน ใน 3 หัวข้อการประกวด ได้แก่ Protect, Preserve และ Provide และทีมนักศึกษาของคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤกษ์ จากวิชาทรัพยากรประมง คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ Preserve ทั้ง 2 ผลงาน