ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เดินหน้าขับเคลื่อนกำลังคนด้านฮาลาล รองรับหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมกำลังคนด้านฮาลาลรองรับหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล และแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลาม กล่าวต้อนรับและร่วมเสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลกับการสร้างกำลังคนด้านฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมฮาลาลไทย” ร่วมกับ ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ม.อ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65    ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพันธกิจที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลเช่นกัน
    สินค้าอุปโภคบริโภคฮาลาลเป็นที่ต้องการของตลาดในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสในการที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ถ้ามีระบบการควบคุม ดูแล การผลิตสินค้าและบริการฮาลาลที่มีประสิทธิภาพ ก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ องค์กรศาสนา และมหาวิทยาลัย    “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรที่จะมาช่วยพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เข้มแข็งและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป” ผศ. ดร.เถกิง กล่าว