ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ เซ็นทรัล พัฒนาสถานศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กลุ่มเซ็นทรัล โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. และนายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565
    โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูประจำการผ่านการปฏิบัติจริง การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตัวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นผู้สนับสนุนวิทยากร ให้คำปรึกษา และดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเซ็นทรัล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป