ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา เร่งแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก พัฒนากำลังคน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันในการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ในประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมมือกันจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases : GHGs) สำหรับภาคอุตสาหกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ หรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำ รวมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผ่าน หลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry : Sci-FI)” ตลอดจนการพัฒนาทักษะ (Reskill – Upskill) โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คุณอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และคุณสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65
    ผศ. ดร นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ม.อ. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตประจำภูมิภาค (Validation and Verification Body : VVB) พร้อมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนในการศึกษาและพัฒนาการลดและชดเชยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแน่นอน