ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ บริการทันตกรรม ไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธาน ศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของงานวันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งคณะฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดให้มีบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยคิดมูลค่า และได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดกระปุกออมเงินโครงการวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่โครงการที่ 12 ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ อีกด้วย
    ภายในงานมีประชาชนผู้สนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมจำนวนมาก โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากอาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยในปัญหาทางทันตสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งนอกจากประชาชนผู้มารับบริการจะได้รับการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด หรืองานบริการทางทันตกรรมสำหรับเด็กแล้ว ยังมีการให้ความรู้ทางทันตสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากอีกด้วย
    สำหรับพิธีการเปิดกระปุกออมเงินวันละเหรียญเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ นั้น ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้นับเป็นครั้งที่ 12 ที่มีผู้จิตเมตตาร่วมบริจาคเงินสมทบผ่านโครงการฯ เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า โดยเฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯ