ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดสอนหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติกว่า 160 หลักสูตร จาก 30 คณะในทั้ง 5 วิทยาเขต พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนมาก

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/admission/home.php 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

5 ขั้นตอนการรับสมัครเรียนต่อ https://grad.psu.ac.th/th/news/admission/entrance/admis66.html  

รายละเอียดการรับสมัคร ประกาศฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html 

ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ ประจำปีการศึกษา 2566 https://grad.psu.ac.th/th/news/admission/entrance/1220-admission66.html 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983)
E-mail: nongluk.p@psu.ac.th 
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภายใน 6997)