ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“กฤชพล จันทรประทักษ์” นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต รับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2564”
    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายกฤชพล จันทรประทักษ์ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครฯ

    นายกฤชพล จันทรประทักษ์ หรือ เตโชว์ เป็นนักศึกษาที่มีผลงานเด่นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เป็นตัวแทนนักศึกษาปลอดสารเสพติด ปีการศึกษา 2565 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถานศึกษาสีขาว เป็นประธานดำเนินงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จฯ ติดตามผลงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ Food Waste Market Link แพลตฟอร์มซื้อขาย และลดอาหารปริมาณขยะอาหาร จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน Less Plastic Phuket โดยองค์กรสหประชาชาชาติ UN และ EU รวมทั้ง ยังได้รับรางวัลนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย