ข่าวชาวสงขลานครินทร์

‘ยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก-เยาวชน ชุมชนทางรถไฟหาดใหญ่
    คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะยุวชนอาสาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟ กรณีศึกษา ชุมชนสถานีอู่ตะเภา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำองค์ความรู้ในสาขาเรียนไปใช้ในการทำประโยชน์ให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งด้านความยากจน สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีนักศึกษากว่า 10 คนจากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
โครงการดังกล่าวใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL: Community base learning) ที่เป็นการผสานความรู้ทางด้านวิชาการกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์และบุคลากรช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานผ่านการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบริเวณชุมชนริมทางรถไฟ อ.หาดใหญ่ จำนวน 30 คน