ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (The 13th AUN Rectors’ Meeting) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี National University of Laos เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) มีสมาชิกหลัก 30 มหาวิทยาลัยจากทุกประเทศในอาเซียน และมีสมาชิกสมทบกว่า 150 มหาวิทยาลัย โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสมาชิกหลัก 
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “University Excellence and the Next Frontiers of ASEAN Higher Education: How AUN Member Universities Think, Lead, and Manage” โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้หารือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาในภูมิภาคผ่านโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) พร้อมทั้ง ได้มีการแบ่งปัน Best Practice เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน ในด้านต่างๆ อาทิ 1) Driving University Talents Through Technology 2) Driving University Through Competition and Cooperation in Rankings/Ratings 3) Driving World-Class Study Programme and Student Mobility 4) Interdisciplinarity and the Future of ASEAN Higher Education 5) Data Strategies and the Achievements of High-Impact University Missions เป็นต้น


    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 37 (the 37th AUN Board of Trustee Meeting) ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินงานและความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสมาชิก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญต่างๆ เข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำอาเซียน (Ambassador of India to ASEAN)