ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ม.อ. หนุนจังหวัดสตูล ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ (Satun Smart City)
    ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล บริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จำกัด และมูลนิธิสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคม (ITSDI) โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบโครงสร้างวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา    สำหรับการลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล (Satun Smart City) ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 2. ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment 5. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 6. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และ 7. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว