ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ อันดับ 8 ชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้อง
    บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชำระหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดีที่สุด ในอันดับที่ 8 จากการรวมรวมข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง โดย กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบ ในการชำระหนี้คืน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสานฝันและส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง ในการปฐมนิเทศ แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาเป็นน้องใหม่ในชั้นปีที่ 1 และในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา โดยงานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้บัณฑิตเขียนไปรษณียบัตร แจ้งเตือนการชำระหนี้ ด้วยคุณธรรม กยศ. จ่าหน้าตามที่อยู่ตนเองเพื่อส่งถึงตนเอง เรียกว่า ไปรษณีย์คุณธรรม และให้ข้อคิดว่านี่คือ (ไปรษณีย์คุณ_นะ_ธรรม)

งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเก็บรักษาไปรษณียบัตร ดังกล่าวไว้ เป็นเวลา 2 ปี เมื่อบัณฑิตแต่ละรุ่นจบการศึกษามาแล้ว 2 ปี เป็นเวลาที่ถึงกำหนดชำระ ก็จะดำเนินการจัดส่งไปรษณียบัตรคุณธรรม ไปยังบัณฑิตแต่ละคน ตามที่ได้จ่าหน้าถึงตนเองไว้  

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย

    สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)