ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จัดแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 5 วิทยาเขต “PSU Together Freshmen Games 2022”
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการกีฬาน้องใหม่ ระหว่าง 5 วิทยาเขต “PSU Together Freshmen Games 2022” ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 200 คน โดย ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมด้านกีฬา ถือเป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพ พลานามัย และเสริมสร้างอุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 5 วิทยาเขต และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ทั้ง 5 วิทยาเขต ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาสากลจำนวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน ฟุตซอลหญิง วอลเลย์บอลชาย รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
- ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน ชาย ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี ครองแชมป์ร่วมกับ วิทยาเขตตรัง
- ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่   
- ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่