ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศยกย่อง บุคลากรดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศยกย่อง บุคลากรดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

สายวิชาการและสายสนับสนุน
ผลงานทีมดีเด่น 
ทีมศูนย์ดูแลผู้ป่วยแยกกักตัว COVID-19 คณะแพทยศาสตร์


สายวิชาการ
1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์


3. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์


สายสนับสนุน
1. ด้านบริการดีเด่น 
  • นางอภิญญา ศุกลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ


2. ด้านบริหารดีเด่น จำนวน 2 ราย คือ
  • นายเรวัต รัตนกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  • นางสาวผุสดี มุหะหมัด หัวหน้าศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์


3. ด้านวิชาชีพดีเด่น 
  • นางสาวนุชรีย์ ชมเชย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์


4. ด้านนวัตกรรมดีเด่น 
  • นายสัตยา บุญรัตนชู วิศวกร ชำนาญการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ


ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
1. สาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีผลงานที่ได้รับคัดเลือก

2. สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลงาน โครงการวันครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์3. สาขาการบริการวิชาการ 
ผลงาน ศูนย์ CCDD เปลี่ยนโลกใบใหม่ให้ผู้ป่วยยิ้มสดใส “ยาก แปลว่า ทำได้”  
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไข และฟื้นฟูสภาพความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและการ บดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์