ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ และบริการทางทันตกรรมทั่วไปที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับทันตแพทย์ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทำฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ  ที่เทศบาลตำบลท่าข้าม และเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2565 ซึ่งการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์หลังปริญญาและทันตแพทย์ในพื้นที่ บุคลากรจากหลายหน่วยงาน ร่วมออกให้บริการทางทันตกรรมทำฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 70 ราย ทั้งผู้สูงอายุที่อยู่บนเกาะสุกร และผู้สูงอายุในอำเภอปะเหลียน โดยให้บริการทั้งในรูปแบบการทำงานทางทันตกรรมแบบใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยและแบบทั่วไปซึ่งสามารถทำฟันเทียมให้ผู้สูงอายุได้ในระยะเวลาที่สั้นมาก
    โดยในวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ตัวแทนหน่วยทันตกรรม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตตรัง เข้าเยี่ยมชมการทำงานและร่วมพบปะผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ