ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดการแข่งขัน AIYC 2022 มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชน สร้างความร่วมมือมหาวิทยาลัยในอาเซียน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia และ Universitas Airlangga จัดโครงการ ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 (AIYC 2022) หัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้นำของเยาวชน และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นประธานเปิดงาน และมีนักศึกษาจากประเทศในอาเซียนและกลุ่ม ASEAN +3 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ ห้อง BSCs ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย. 65ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นคือ การจัดการศึกษาแก่พลเมืองรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาภูมิภาคและประเทศในอนาคต การแข่งขัน ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022 (AIYC 2022) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” เป็นการเน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และมุ่งส่งเสริมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การจัดการแข่งขัน ASEAN Intervarsity Competition 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเยาวชน และมุ่งที่จะสร้างการรับรู้แก่เยาวชนในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม Speech Contest การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Community” ชิงรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและเยาวชนในประเทศอาเซียน การแข่งขัน ASEAN Quiz ระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา ชิงรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Science Inspiration Talk การแข่งขันพูดสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Science Inspiration Talk) ชิงรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Soft Power and ASEAN Diplomacy” โดย นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการต่างประเทศ ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 

    วันที่ 17 กันยายน 2665 มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Youth Engagement Towards SDGs in the ASEAN Comminity” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การเสวนาหัวข้อ “Youth In Charge” โดย Miss Erica Maesincee Founder of IN THE LEAD & Co-Founder of Youth In Charge Capacity Building & Youth Empowerment, การเสวนาหัวข้อ Invited Talk “The Key to A Winning Presentation” โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ชนะผู้ชนะรางวัล Audience Prize, FameLab 2021