ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จับมือ กรมหม่อนไหม ร่วมพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่อนไหม โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมลงนาม รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. รศ. ดร.จิรัฐ มีเสน นักวิจัย ม.อ. นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชุมพร ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อพัฒนาทางด้านงานวิจัย วิชาการ และห้องปฏิบัติการทั้งสองหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ นำผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการ นวัตกรรม เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย “กรมหม่อนไหม” และ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการพัฒนาสังคม เพื่อการพึ่งพาตัวเองทางด้านงานวิจัยของประเทศ 
    นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนางานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกร นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยง่าย