ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ขับเคลื่อน Reinventing University อย่างต่อเนื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งในปี 2563 - 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) โดยดำเนินการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่
    

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” ประจำปี 2565 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสร้างศักยภาพความเป็นนานาชาติใหม่ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ 
1. โครงการทักษะใหม่ของประชากรโลกเพื่อตลาดแรงงานโลก
2. โครงการ PSU Open Mobility
  • Virtual Visiting Professor
  • International Postdoc 
  • International Virtual Seminar
  • World Class Self Learning (MOOC)
  • Young Global Affairs and Corporate Communication (GACC)
3. โครงการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล
4. โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรับรองระดับนานาชาติ 
  • International Accreditation
2) โครงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

3) โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์ และเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

  จากการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ที่รับรางวัล “THE Award Asia 2022” ด้าน International Strategy of the Year สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุด ซึ่งจัดโดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา