ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศยกย่อง อาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกาศยกย่องอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรีลา สำเภา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

3. ด้านบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์

5. ด้านกิจการนักศึกษาอาจารย์ณฐ ย่าหลี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาบิล หะยีมะแซ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์