ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ. คว้ารางวัลขวัญใจ ททท. นำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้แนวคิด BCG
    เมื่อระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม Youth Camp ซึ่งเป็นค่ายที่รวมเอาเยาวชนที่ต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิด BCG จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศในโครงการ “APEC Regional Youth Symposium” โดยเป็นกิจกรรม Hackathon เสนอไอเดียพัฒนาพื้นที่ด้วย BCG Model เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จัดขึ้นโดยแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ    สำหรับกิจกรรม Youth Camp มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย 1. ทีมเมต้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลงาน : พลังงานไฮโดรพาว์ มาช่วยประมงในการลดต้นทุน 2. ทีม The Phoenix มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวข้อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 3. ทีม HORIZON มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลงาน : โครงการลมหายใจพุมเรียง 4. ทีมวุ่นวายแต่เช้าเลย ผลงาน : โครงการมังคุดจากริมรั้วสู่ตัวบ้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    โดยทีม The Phoenix จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วย นายณฐนล จันทร์มั่น นางสาวณิชกมล หม่อมประเสริฐ นางสาวปานดวงใจ ฮามวงศ์ นายเฉลิมเกียรติ ทวีรัตน์ นางสาวบุษรินทร์ วาดเขียน คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวภัสสรมณฑ์ แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลขวัญใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย