ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานปณิธาน ‘ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง’
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บ่มเพาะต้นกล้าทางปัญญาแก่นักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น กว่า 50 ปีมาแล้วที่มีการจัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ภายใต้ปณิธานของกรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และยังได้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ (Benefit of Mankind)
    เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผศ. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ ได้ร่วมกับนักศึกษาสาขาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจิตอาสา จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการคลิปสั้นรณรงค์ทิ้งขยะให้ลงถังรักษาสิ่งแวดล้อม 2. โครงการสิงห์จิตอาสา 3. โครงการช่วยเหลือบ้านพักเด็กและครอบครัว 4. โครงการ Plan to Develop จิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน 5. โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น และ 6. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภายนอก อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) ชุมชนบ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี วัดภูธรอุทิศสิทธาราม