ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะการแพทย์แผนไทย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 คณะการแพทย์แผนไทย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ให้เข้าร่วมโครงการ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะที่ผ่านการประเมิน ประกอบด้วย

    คณะการแพทย์แผนไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 1)     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 2)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.edpex.org/