ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดปัจฉิมนิเทศหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 2” มุ่งสร้างกำลังคนด้านฮาลาล ตอบโจทย์ประเทศ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวแสดงความยินดี อาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบกิจการฮาลาลของไทยในอนาคต” ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องคาลิส (Khalis Hall) โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65สำหรับหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT เป็นความร่วมมือของ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการและสงขลา เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนในธุรกิจอาหารฮาลาลให้มีความรู้ความเข้าใจกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฮาลาลที่สามารถให้คำปรึกษา บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการระบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลได้ โดยผู้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรสามารถผลักดันและรักษามาตรฐานฮาลาลของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามสมุทรปราการ 1 เดือน


    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลและยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศต่อไป    “ผู้เรียนหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ สามารถเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านฮาลาลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”    ทั้งนี้ หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT รุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 32 คน 

    สามารถติดตามการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรรุ่นต่อไปได้ที่เว็บไซต์สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.halinst.psu.ac.th