ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Scimago จัดอันดับสงขลานครินทร์ อันดับ 1 ใน 2 สาขาวิชา Food Science และ Animal Science and Zoology และ เป็นอันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย
Scimago Institutions Rankings 2022 รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้
  • สาขา Animal Science and Zoology อันดับ 1 ของไทย อันดับ 52 ของเอเชีย
  • สาขา Food Science อันดับ 1 ของไทย อันดับ 61 ของเอเชีย
    โดยภาพรวมทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย Scimago Institutions Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน  

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ติดอันดับโลก รวมทั้งหมด 29 แห่ง 

    เกณฑ์ในการจัดอันดับใน Scimago Institutions Rankings 2022 ประกอบด้วยตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน ดังนี้ ด้านการวิจัย – Research (50%), ด้านนวัตกรรม – Innovation (30%) และด้านสังคม – Societal (20%)

ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA&ranking