ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาสาสมัครนานาชาติ ในวันที่ 15 กันยายน 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาสาสมัครนานาชาติ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอด ห้องประชุม 211 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ประสานความร่วมมือการทำงานของอาสาสมัครในระดับสากล เปิดพื้นที่ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัคร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการสังคม รวมถึงดำเนินงานกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จนเป็นองค์กรต้นแบบของสังคม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปลูกฝังการให้และการช่วยเหลือสังคม แก่นักศึกษา ผ่านงานด้านจิตอาสา จากการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาสาสมัครเพื่อประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ     ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมโลกกำลังเผชิญภาวะวิกฤตหลายด้าน ทั้งที่เป็นวิกฤตจากภัยธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ พลังอาสาสมัครเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่เข้าไปป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญ พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกัน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน องค์กรในประเทศ และนานาชาติ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาสาสมัคร และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครในระดับนานาชาติ โดยการประชุมระดับนานาชาติด้านงานอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 (1st International Volunteer Forum) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 20 สถาบัน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 800 คน  องค์กรที่ขับเคลื่อนด้านงานอาสาสมัคร จำนวน 10 องค์กร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 200 คน เป็นการประชุม ในรูปแบบไฮบริด  ผสมผสานระหว่างการประชุมในห้องประชุมและออนไลน์     โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวขัอ บทบาทอาสาสมัครในภาวะวิกฤต และการเสวนาห้วข้อย่อย สำหรับอาสาสมัครและนักศึกษา ประกอบด้วย Service Learning (การเรียนรู้การบริการ) Volunteer Management (การจัดการอาสาสมัคร) Youth Volunteer (เยาวชนอาสา) Volunteering in Crisis (อาสาสมัครในภาวะวิกฤต) Volunteer Research การวิจัยอาสาสมัคร รวมทั้งการระดมสมองในหัวข้อ “ความร่วมมือขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกับเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม”    ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานอาสาสมัคร ให้เอื้อต่อการทำงานเพื่อสนองปัญหาและวิกฤติของสังคมที่เกิดขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ภายหลังจากเกิดวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นองค์กรอาสาสมัครต้นแบบของสังคม