ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 29-30 สิงหาคม 2565
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

          วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นำเสนอผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ รศ. นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย และทีมงาน สัมภาษณ์อธิการบดี รองวิทยาเขต 5 วิทยาเขต และคณาจารย์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นายกิติพันธ์ จิรวัสวงศ์ รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และทีมงาน สัมภาษณ์คณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย รศ. ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต และทีมงาน สัมภาษณ์ผู้อำนวยการกอง ณ ห้องประชุม 211 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          วันที่ 30 สิงหาคม 2565

  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 1 ตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์ และสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 2 ตรวจเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
  • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 3 ตรวจเยี่ยมคณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

        เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน แก่ผู้บริหารและบุคลากร ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินและปิดการประเมินคุณภาพภายใน