ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ผ่านการพิจารณาคัดกรองขั้นต้น (Eligibility Application) จาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ AACSB
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่กระบวนการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และการจัดการ อย่างเป็นทางการ จาก AACSB (Association to Advance Collegiate-Schools of Business)


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี และการจัดการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสถาบัน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ คณะฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) เมื่อ ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลก ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยเชื่อมผู้เรียน นักวิชาการ และธุรกิจในระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจทั่วโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้เพียงร้อยละ 5 จากกว่า 13,670 สถาบันทั่วโลก โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยในประเทศไทยนั้น มีเพียง 7 สถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การบัญชี และการจัดการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการพิจารณาคัดกรองขั้นต้น (Eligibility Application) โดย AACSB สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรองและประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 และคณะกรรมการ AACSB จะเข้าตรวจเยี่ยม คณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป โดยคณะมีความพร้อมด้วยการวางแผนงานและกระบวนการ ร่วมกับความมุ่งมั่นของทีมงาน ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB    การรับรองมาตรฐานการศึกษาโดย AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงาน และโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกสูงมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และอาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเข้าสู่กระบวนการเพื่อการรับรองมาตรฐาน โดย AACSB ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูง เป็นที่ต้องการของนายจ้าง อีกทั้ง คณะจะรับประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน ด้านพันธกิจและกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อที่ใช้ ในการทำพันธกิจ (Mission) ของสถาบันให้สำเร็จ และมีศักยภาพสูงขึ้น “ขณะนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อม ในการวางแผนกิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผลงานวิจัยของคณะ มีกระบวนการในการวัดและปรับปรุงการเรียน การสอนที่เป็นระบบ และยกระดับคุณภาพของคณาจารย์มากขึ้น ซึ่งมาตรฐานจาก AACSB สะท้อนถึงคุณภาพระดับสูง และการพัฒนาการศึกษาด้านบริหารธุรกิจสู่ระดับสากล นับเป็นความสำเร็จในขั้นต้น ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก AACSB”