ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ โนว่า เฮลธ์ - เออาร์ รีเสิร์ช ลงนามด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โนว่า เฮลธ์จำกัด และ บริษัท เออาร์ รีเสิร์ช จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน” โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัย การพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงาน สังคม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย