ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. สร้างมิติใหม่ จัดงาน “Eat Pray Love @ หาดใหญ่” เผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนครหาดใหญ่สู่สาธารณชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ จัดงาน “Eat Pray Love @ หาดใหญ่” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. กล่าวรายงานผลงานวิจัย “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” ณ ถนนใจกลางย่านเศรษฐกิจ คือ บริเวณตึกชิโนยูโรเปียน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65    งาน “Eat Pray Love @ หาดใหญ่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหาดใหญ่สู่สาธารณชน และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ภายในงานมีการจัดแสดงแสง สีที่แสดงให้เห็น “วิถีชีวิตอันเป็นมงคลของคนหาดใหญ่” การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมบนท้องถนน การออกร้านจำหน่ายอาหารมงคล สินค้ามงคลจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรม workshop วิถีมงคลร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การทำขนมมงคล การจัดนิทรรศการการพัฒนาหาดใหญ่บนเส้นทางสายวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจที่ต่อลมหายใจให้กับหาดใหญ่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ เป้าหมายของผู้ร่วมงาน คือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยที่เมื่อมาร่วมงานแล้ว จะสัมผัสกับ “ประสบการณ์แปลกใหม่ และตกหลุมรักเมืองหาดใหญ่อีกครั้ง” และที่สำคัญผู้ร่วมงานจะได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์ หวงแหนไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. กล่าวถึงผลงานวิจัย ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นชุมชนทางปัญญา และเป็นที่พึ่งพิงของประชาคมภาคใต้ เล็งเห็นว่า “ต้นทุน” ที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่นั้น คือความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ ประกอบกับ การศึกษาภายใต้โครงการวิจัย “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” ภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยนักวิจัยหลัก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ดร.สิริวิท อิสโร อ.ดวงธิดา พัฒโน อ.ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ผศ. ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ ดร.รุชดี บิลหมัด ดร.วิทวัส เหมทานนท์ อ.ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ และนายกฤดิ วรรณไชย ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมบูรณาการศาสตร์ ลงพื้นที่สอบถาม และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ใจกลางนครหาดใหญ่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกิมหยงสันติสุข ชุมชนพระเสน่หามนตรี ชุมชนแสงศรี และ ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ค้นพบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นจุดขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ โดยผลการศึกษา พบว่าหาดใหญ่มีทุนทางวัฒนธรรมสำคัญ 4 ส่วนภายใต้ แนวคิดหาดใหญ่เมืองมงคล ได้แก่ อาหารมงคล (Auspicious Food) มงคลแห่งศรัทธา (Auspicious Faith) เทศกาลมงคล (Auspicious Festivals) และ วิถีชีวิตมงคล (Auspicious Lifestyle)    ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในงานได้ทาง Facebook Eat Pray Love หาดใหญ่ โดยขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโดยใช้ผ้าปาเต๊ะ ชุดจีนหรือชุดพื้นเมืองของภาคใต้