ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญประชุมวิชาการ “พลวัตแห่งศรัทธา ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชน”
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชน ชาวไทยเชื้อสายจีน ท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี ภายใต้โครงการการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม : ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี

    การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านไทยศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสวนาความรู้ด้านวัฒนธรรมศาลเจ้าของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการองค์พระจีน ภาพถ่ายทรงคุณค่า และวัตถุมงคลของศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    วิทยาการ ประกอบด้วย
1. รศ. ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ มหาวิทยาสัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. ผศ. ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ดร.เจษฎา นิลสงวนเดซะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. ดร.นรุตน์ คุปต์ธนโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. ดร.ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ กรมศิลปากร
7. อาจารย์บัญชา เตส่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธนาพงต์ ไชยรีย์ Thanapboog.c@pso.ac.th หรือ คุณพิกุล แซ่เจน pikun.s@psu.ac.th

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/1QcGzEk11WWCPrHy6