ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ สำนักจุฬาราชมนตรี และเครือข่าย ร่วมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการอิสลาม ยกระดับศักยภาพผู้เรียน
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักจุฬาราชมนตรี, อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, สมาคมมุสลิมเชียงใหม่ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน โดยมี นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายทรงชัย มานะจิรจรัส นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กร และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65


สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันยกระดับการบริการจัดการองค์กรศาสนาอิสลาม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการอิสลามเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกระดับ พร้อมกับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการอิสลาม ภาษาอาหรับ วิทยาการฮาลาล และการบริการวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรด้านสังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างสันติ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้วิทยาการอิสลาม สนับสนุนนักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์เรียนรู้สำหรับมุสลิมในอีสาน และมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยองค์กรความร่วมมือทั้ง 5 องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมและประเทศชาติต่อไป