ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หลักสูตรคณะการบริการและการท่องเที่ยว สงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล
    คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO.TedQual) เป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2568 ในหลักสูตร Bachelors of Business Administration in Hospitality Management (หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร Bachelors of Business Administration in Tourism Management (หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นานาชาติ) การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยอมรับทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสากลและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก    ผศ. ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การรับรองคุณภาพหลักสูตรขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO.TedQual) เป็นการรับรองคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในวงการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ในการประเมินหลักสูตรของ UNWTO.TedQual เน้นการพิจารณาระบบการจัดการหลักสูตร 6 ด้าน ดังนี้
  1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้ใช้บัณฑิต
  2. การจัดการกระบวนการการรับ การพัฒนา และการประเมินนักศึกษา
  3. กระบวนการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
  4. กระบวนการจัดการและพัฒนาอาจารย์
  5. กระบวนการการบริหารจัดการและเครื่องมือที่สนับสนุนการติดตามคุณภาพของหลักสูตร
  6. การส่งเสริมการดำเนินงานทุกองค์ประกอบรวมทั้งสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและสังคมตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก (Global Code of Ethics for Tourism) ของ UNWTO


ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า สมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและประเมินการดำเนินการของหลักสูตรตามหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 2 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาต่างชาติที่เรียนแบบเต็มเวลาจำนวน 20% ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อาเซียน และยุโรป และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนและ Study Abroad Program ซึ่งมาเรียน 1-2 ภาคการศึกษา แล้วเทียบโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยของตนในต่างประเทศ ทั้งนี้ก่อนสถานการณ์โควิด คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาจากยุโรปมาเรียนประมาณ 100 คนจากกว่า 20 สัญชาติทั่วโลกที่เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทย และนักศึกษาของคณะยังสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการ Double Degree Programs ในมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในต่างประเทศของคณะที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย 
    ทั้งนี้ สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2022 จัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 101-150 ของโลกในสาขา Hospitality & Leisure Management เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565