ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนปรับปรุงหลังคาหอพักศึกษา อ.7.pdf
  เอกสารประกวดราคาปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อ.7.pdf
  ราคากลาง แบบบก01 ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อ.7.pdf
  รวม ปร ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7.pdf