ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. วันที่ 11 พ.ค. 65
    เวลา 14.00 น. วันนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สอง

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 
  • ศาสตราจารย์ฌองส์ ฮวันซึง (Prof.Jung Hwan-Seung) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาเกาหลี)


  • รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)


  • นางสาวปฐมา จันทรักษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)


  • นายสุรชัย ตรงงาม ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์