ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
    สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่  10 - 11 พฤษภาคม 2565    เวลา 14.00 น. วันนี้ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก


    ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคม ครบรอบปีที่ 53 ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เปิดสอนรวม 336 สาขาวิชา ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

    ในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รองรับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จัดทำโครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด และช่วยเหลือนักศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

    โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การประถมศึกษา) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป

จากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย หวันแก้ว ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
  • พลเอกอรรฐพร โบสุวรรณ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)