ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวน_งานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15.pdf
  เอกสารประกวดราคา_งานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15.pdf
  ปร4-6 งานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15_merged.pdf
  ราคากลาง แบบบก01_งานปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 15.pdf