ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“Infinitely PSUx” สงขลานครินทร์ร่วมปรับ Mind Set มุ่งสู่ Metaverse
    ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infinitely PSUx เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ Transformation และสร้าง Mindset ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระยะแรก ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายโดยวิทยากรในหัวข้อ “ภาพอนาคต และ Mindset” เพื่อฉายภาพฉากทัศน์ในอนาคตของโลกและประเทศไทยที่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่จะแตกต่างจากปัจจุบันสิ้นเชิงในระยะ 10- 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะรวมถึงประเด็นสำคัญจากงานวิจัยด้านอนาคตที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ Future Tales Lab รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของวิทยากรที่นำไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับยุคอนาคต โดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์ Futurist & Executive Vice President, Future Tales Lab    รวมทั้ง หัวข้อ “อนาคตแห่งการทำงาน การศึกษา และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” เพื่ออภิปรายถึงการเชื่อมโยงภาพอนาคตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการอุดมศึกษาเน้นมิติที่เกี่ยวกับโลกของงาน ความร่วมมือและความคาดหวังของภาคส่วนในระบบนิเวศของการอุดมศึกษา ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของวิทยากรเป็นกรณีศึกษา รวมถึงมุมมองด้านการปรับทัศนคติที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับโลกอนาคต โดยคุณชาริณี กัลยาณมิตร CEO, 5G Catalyst Technologies และ ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ Director, SEAMEO RIHED    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนตนเองเพื่อเป็นฐานคิดในการปรับตัวตนด้วยการค้นหาลักษณะความเป็นผู้นำและค่านิยมที่ยึดถือ โดยร่วมกันแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต ตลอดจนร่วมกันสะท้อนทัศนะและสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างกิจกรรม และนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนโครงการ PSU Transformation ต่อไป