ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือ 4 สถาบัน ร่วมพัฒนาการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)




    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และคณะผู้บริหารจาก 4 สถาบันเข้าร่วมลงนาม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65



เป้าหมายสำคัญในการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ



รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้ง 5 สถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และด้านอื่นๆ ที่ทั้ง 5 สถาบัน จะร่วมกันดำเนินการในอนาคตต่อไป