ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 5 ของประเทศ อันดับที่ 638 ของโลก จัดอันดับโดย Scimago Institutions Rankings 2022
     SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (Scimago Institutions Rankings 2022) โดยในปีนี้มี 28 มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก SIR ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูงแห่งหนึ่ง และการจัดอันดับในแต่ละครั้ง จะบ่งบอกถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ และน้ำหนักคะแนน ประกอบด้วย
  1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% ประกอบด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
  2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)
  3. ด้านผลกระทบต่อสังคม (Societal) 20% พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบันจำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบัน ปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=THA