ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ รศ. ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ ม.สงขลานครินทร์ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2564
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก  พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันที่  6 เมษายน 2565
  ในโอกาสนี้มี นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ท่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา คือ 
    ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564